1 jun 2018

NEON doen we samen

NEON kenmerkt zich vanaf het prilste begin door een hoge mate van actieve betrokkenheid van haar participanten. Het gedeeld eigenaarschap stelt NEON in staat de drie centrale doelstellingen van NEON al doende vorm te geven:

  1. Kwaliteitsverbetering door leren, ontmoeting, training en (wetenschappelijke) evaluatie;
  2. Informatieverzameling mbt ethiekondersteuning en verspreiding daarvan;
  3. Vertegenwoordiging van zowel ethiekondersteuners als de ethiekondersteuning als zodanig

 Actief betrokken             De actieve betrokkenheid van de NEON-participanten is doorlopend zichtbaar. Zo bedachten participanten de naam NEON, dachten ze mee over de website, de uitstraling, de doelstellingen van NEON. Ook leverden vele NEON-participanten een bijdrage aan het NEON Handboek Ethiekondersteuning, zijn ze actief als KwaliteitsPeiler, als lid van de klankbordgroep, de congrescommissie of het dagelijks bestuur. Niet in de laatste plaats zorgen de participanten voor een rijk gevulde NEON website. Allemaal manieren waarmee het NEON vormgeeft aan haar ambitie om een gezamenlijk gedragen en vormgegeven netwerk te zijn en samen bij te dragen aan de professionalisering van de ethiekondersteuning. Dat is wat de oprichters indertijd ambieerden, en het maakt ons blij en tevreden dat die ambitie zo consistent aanwezig is en voelbaar blijft.

Financieel onafhankelijk             Dit jaar markeert een overgangsfase naar financiële onafhankelijkheid. De steun van VWS stopt in de loop van 2018. NEON gaat dan door als Stichting NEON met een stichtingsbestuur. Als bestuur zijn we zoekende naar passende manieren om de NEON-activiteiten te kunnen blijven bieden, en dus te financieren. Een daarvan is dat NEON-participanten in natura bijdragen aan enkele basisactiviteiten van NEON. Denk aan het mee-organiseren van activiteiten, meeschrijven aan de NEON-nieuwsbrief, meewerken aan het jaarlijks congres et cetera. Een andere optie is dat NEON-participanten een training of lezing of iets dergelijks faciliteren en (een deel van) de opbrengsten daarvan beschikbaar stellen – zoals de bestuursleden onderling reeds afspraken te zullen doen.

Talentenjacht   Via deze brief verkennen we of en zo ja op welke manier NEON-participanten hun  talenten beschikbaar willen stellen ten gunste van het voortbestaan van NEON. Met onderstaand formulier vragen we je of je je talent, kennis, kunde en betrokkenheid voor een paar uur per jaar beschikbaar wil stellen aan NEON, zoals ook het bestuur dat doet en gaat doen. Je dient daarmee de ingeslagen weg naar erkenning en ontwikkeling van ethiekondersteuning in de gezondheidszorg (en daarbuiten) en tegelijkertijd biedt het je een prachtig platform om je talenten te laten zien.

Doe mee!           In het formulier in de link hieronder bieden we je een aantal opties. We zijn vast niet uitputtend in de mogelijkheden die we voor ons zien en we vragen je dan ook met nadruk om je eigen toevoegingen te maken, daar waar je ze ziet. We zijn blij met je reactie! Het biedt ons bovendien een beeld van de rijkdom aan kennis en menskracht die we met elkaar hebben. Op basis van de inzendingen kunnen we je vragen om een bijdrage te leveren in een werkgroep of iets te betekenen voor een bijeenkomst. Op het moment dat het verzoek komt, kan je natuurlijk altijd nog overwegen of en hoe je je al dan niet kunt inzetten.

Samen zijn we NEON. Een actieve bijdrage van participanten betekent handhaving van  een sprankelend, tintelend en gedreven netwerk dat van binnenuit bouwt aan kwaliteit van ethiekondersteuning!

Hartelijke groet,

Hans van Dartel, Bert Molewijk, Marije Stegenga, Astrid Vellinga, Froukje Weidema

Bestuur Stichting NEON

Wil je actief meedoen met NEON: vul onderstaand formulier in en mail het naar info@hetneon.nl

NEON-doen-we-samen-invulformulier