Over Netwerk EthiekOndersteuning Nederland

NEON (Netwerk EthiekOndersteuning Nederland) stelt zich ten doel in directe samenwerking met practici en theoretici de kwaliteit van ethiekondersteuning te bepalen om zo de ethiekondersteuning in Nederland te professionaliseren. Inmiddels hebben vele organisaties, ethiekfunctionarissen, bestuurders, managers, academici en andere betrokkenen zich achter dit initiatief geschaard om gezamenlijk kenmerken van goede ethiekondersteuning te bestendigen. Dankzij de diversiteit van de participanten aan het netwerk ontstaat een doorleefd, rijk en veelkleurig beeld van de kwaliteit van ethiekondersteuning en een netwerk waarin volop geleerd kan worden van praktijken.

Contact

info@hetneon.nl

LinkedIn

Twitter

State of the art

In 2014 promoveerde Linda Dauwerse op haar onderzoek ‘Moving Ethics’. Dit onderzoek, in opdracht van het Ministerie van VWS, bracht in kaart hoeveel gezondheidszorgorganisaties welke vormen van ethiekondersteuning kenden. Die aantallen bleken groot. Helder werd ook dat er geen centraal platform bestond waarin men lessen kon leren van elkaar over hoe de ethiekondersteuning te organiseren, te faciliteren en op een kwalitatief goede wijze vorm te geven. De ethiekondersteuning in Nederland bleek, hoewel talrijk, zeer versnipperd. Er bestonden geen eenduidige ideeën over kwaliteit en/of over professionalisering van de ethiek, simpelweg omdat er geen gedeelde praktijk bestond.

Start NEON

Vanuit VUmc Metamedica werd daarom het initiatief genomen tot de oprichting van NEON. In 2013 kende het ministerie van VWS voor 2 jaar een startsubsidie toe om daadwerkelijk de praktijken te mobiliseren om gezamenlijk tot professionalisering van de ethiekondersteuning te komen. In die startfase werd een projectgroep opgericht die nauw samenwerkte met een klankbordgroep die uit leden van zeer diverse achtergronden bestaat.

Middels bijeenkomsten, nieuwsbrieven en de ontwikkeling van een website werden participanten actief betrokken om gezamenlijk te werken aan de professionalisering van de ethiekondersteuning in Nederland, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van concrete producten (een boek, deze site etcetera) en door de gezamenlijke formulering van kwaliteitskenmerken waaraan ‘goede ethiekondersteuning’ zou moeten voldoen.

Delen van (ervarings-) kennis als motor

NEON kenmerkt zich door doorlopend vruchtbare contacten in de diverse praktijken te mobiliseren om hun (ervarings-)kennis te delen. Als projectgroep zien wij dat als een principiële en bovendien noodzakelijke voorwaarde om tot een breed draagvlak en gedeeld eigenaarschap te komen van die professionaliseringsslag. Dit gedeeld eigenaarschap is van cruciaal belang omdat we ervan overtuigd zijn dat ideeën over kwaliteit nimmer voort kunnen komen uit één specifiek perspectief en zonder kritische praktijken en ervaringen. Dat is noodzakelijk om tot een zinvol en toepasbaar geheel te komen waar praktijken daadwerkelijk mee kunnen werken en vereist brede betrokkenheid en actieve bemoeienis. Via commitment aan de NEON-doelstellingen, is die betrokkenheid inmiddels – na 2 jaar – gerealiseerd. Als faciliterende projectgroep is het mooi om dit proces zich te zien voltrekken, al doende en gaandeweg.

Inspiratie, verdieping en praktische handreikingen

Deze website is een weergave van actieve en kritische betrokkenheid van allerlei mensen die in praktijken bezig zijn met ethiekondersteuning. Hier vind je talloze praktische lessen, lezingen, artikelen en bijdragen anderszins die bestuurders, managers, ethiekfunctionarissen, kwaliteitsmedewerkers enzovoorts zullen weten te inspireren om de ethiekondersteuning van vorm, kleur en kwaliteit te voorzien binnen de context waarin zij zal moeten landen.