Gewoon doen! De gedragscode van het Medisch Centrum Leeuwarden

Een mooi voorbeeld van een organisatiebrede insteek rond ethiekbeleid

Een werkgroep uit de Stuurgroep Ethiek MCL heeft van 2006 – 2008 uitgebreid stil gestaan bij het mogelijk ontwikkelen van een gedragscode voor het MCL. De werkgroep ging hierbij van het standpunt uit dat een gedragscode een belangrijk instrument kan zijn om vertrouwen in onze eigen organisatie te wekken bij patiënten, hulpverleners, medewerkers en brede lagen binnen onze directe samenleving. Een goede gedragscode legt immers vast waar het nu om draait in het MCL, voor welke waarden wij staan en welke principes wij hanteren.

Zij kwamen tot een concept-gedragscode, die breed werd voorgelegd aan vele managementlagen, de OR, Cliëntenraad en de Verpleegkundigen Adviesraad. Tijdens deze gesprekken zag je al dat de gedragscode een goed middel kan zijn om de discussie over waarden en normen binnen het MCL op te starten.

Na het verwerken van een aantal wijzigingen / aanvullingen werd de gedragscode geaccordeerd door het Managementteam MCL.

Geslaagd of juist minder succesvol?

We hebben organisatiebreed meer dan 60 presentaties verzorgd.
Ondersteunende en faciliterende diensten waar ook de nodige dilemma’s speelden werden ook gezien.
De gedragscode kwam ook regelmatig aan bod bij de thema’s rond o.a. professionele autonomie, verantwoorden en compliance, collegialiteit en moral management in het reguliere moreel beraad op de verpleegafdelingen.
De gedragscode gaf veel aanleiding tot het organiseren van symposia rond ethische thema’s / dilemma’s.

Wat was vooraf nodig?

De werkgroep was twee jaar zeer actief bezig met het samenstellen van de code en het ter bespreking voorleggen aan de verschillende gremia. De directeur P&O en de stafmedewerker stuurgroep ethiek speelden hierbij een belangrijke coördinerende rol

Wat kan er van geleerd worden?

Het is boeiend, rijk en ondersteunend materiaal om op een zorgvuldige wijze met elkaar in gesprek te gaan en biedt mogelijkheden tot betere samenwerking en verbinding

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Weinig bereik bij de medisch specialisten. Zij ervaren zich lang niet altijd als ‘medewerker’ van het MCL
Weinig tijd voor kritische reflectie door de overheersing van ‘de waan van de dag’, de grote systeemdwang/regeldruk
De grote verschillen in affiniteit met ethiek. Elke manager, elke bestuurder, elke medewerker en elke afdeling is er één.