Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Cliënt- en familie participatie bij Moreel Beraad in alle teams 2x per jaar.

Een belangrijk doel van de regiegroep Ethiek was om Moreel Beraad op de diverse afdelingen van één Ggz divisie (destijds divisie Zorg en Resocialisatie) uit te breiden met cliënt-, familie- en naastbetrokkenen om zo te zorgen voor een waardevolle aanvulling. Een vaste groep van cliënt- en familieleden (geen direct betrokkenen) gaan (bij voorkeur per tweetal) meedoen met beraden op de diverse afdelingen en hebben zo hun inbreng m.b.t. ethische kwesties in concrete casussen en werpen zo mogelijk nog een heel ander perspectief op de zaak. Vanaf medio 2012 tot heden…

Geslaagd of juist minder succesvol?

Het project is zeker geslaagd, daar waar cliënten en familieleden aanwezig waren in de beraden. De ervaringen waren bijna altijd zéér positief.
De cliënt- en familiedeelnemers komen verder 2x per jaar bijeen om te evalueren en tevens mee te denken in beleidskwesties die er spelen rondom ethiek, deze worden weer meegenomen naar de regiegroep. Inbreng in het ethiek beleid vanuit deze groep is zeer waardevol gebleken. Daarnaast wordt er tijdens de 2 evaluatiemomenten tevens iets gezelligs georganiseerd, om zodoende te investeren in het verstevigen van het onderling contact.

Wat was vooraf nodig?

Een werkneemster neemt coördinatie op zich,tevens lid van de regiegroep ethiek. Organiseert een overleg met de teamleiders. Deze leggen hun teams vastgestelde vragen voor. Terugkoppeling, daarna het opstellen van gedrags- en spelregels voor de deelname van cliënt- en familieleden. Het betreft alle teams van de werkvloer t/m management. Ondersteuning van een goed secretariaat is noodzaak.

Wat kan er van geleerd worden?

-Zorgvuldigheid, niet te snel gaan, geen stappen overslaan!!!!

-Een lange adem hebben en zorgen dat er een vaste contactpersoon is.

-Steeds ijverig blijven netwerken in de organisatie.

-Proberen de cliëntenraad en familie betrokkenen raad enthousiast te krijgen en steeds goed te informeren; dit zijn officiële organen waar een Raad van Bestuur en een directie moeilijk omheen kunnen!

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Een gegeven is dat aantal cliënt deelnemers kwetsbaar is en daardoor soms afspraken niet kunnen nakomen, zelfs weer kunnen afhaken. Belangrijk is om steeds te informeren naar oorzaken, te bemoedigen, mee te denken, obstakels uit de weg te ruimen. Een vaste aandachtspersoon is essentieel. Daarnaast blijvend investeren in zoeken naar nieuwe mensen om de groep op peil te houden.

Bijlagen

Werving cliënt en familie (PDF-formaat)

Voorlichting cliëntparticipatie teamleidersoverleg (PDF-formaat)

Spelregels cliëntenparticipatie (PDF-formaat)

Geheimhoudingsovereenkomst Moreel Beraad (PDF-formaat)