Medisch Ethische Beleidscommissie UMC Utrecht

Ondersteuning bij besluitvorming over ethische dilemma's in de zorg voor kinderen

Behandelaars binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie (PMC) hebben de mogelijkheid om de Medisch Ethische Beleidscommissie (MEBC) bijeen te roepen voor overleg over concrete casuïstiek. Dit overleg vindt bij voorkeur plaats terwijl de behandelaar en (de ouders van) een patiënt nog in het proces van besluitvorming zitten. Ook achteraf kan door de MEBC meegedacht worden over de beslissingen die in de zorg voor een bepaalde patiënt genomen zijn. De behandelend arts en de ouders van de patiënt blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de beslissingen over de patiënt.

De MEBC ziet het uitdrukkelijk als haar rol mee te denken over de te nemen beslissingen en eventueel over de praktische uitvoering ervan. De MEBC formuleert op basis van de gesprek(ken) een conclusie en geeft een advies. De behandelaar en de ouders van de patiënt kunnen het advies van de MEBC meenemen in hun besluitvorming.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Laagdrempeligheid is zeer belangrijk, in de zin dat behandelaren zich veilig voelen om de casus open te bespreken en het advies van de commissie te ontvangen. De leden kennen veel mensen binnen het WKZ, dat geeft de commissie een gezicht. Daarnaast onderneemt de commissie met enige regelmaat dingen om haar bekendheid te verhogen.

Wat was vooraf nodig?

Betrokkenheid van artsen en andere professionals. Een goede taakbeschrijving om te zorgen dat ethische (en niet allerlei andere) kwesties tot het werk van deze commissie horen.

Wat kan er van geleerd worden?

Betrokkenen bij een ethisch dilemma in de zorg voor kinderen ervaren het als waardevol om niet alleen achteraf, maar juist ook tijdens het besluitvormingsproces de input te kunnen krijgen van een multidisciplinaire commissie die zich constructief-kritisch opstelt.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Een belangrijk punt voor onze commissie is een onafhankelijke opstelling van de leden. Ik kan me voorstellen dat dit type commissie in de problemen kan komen als de agenda van anderen een rol gaat spelen in de besluitvorming.