Moreel beraad in de ouderenzorg

Moreel Beraad, integraal onderdeel van kwaliteitszorg en zorg

Sevagram heeft het voeren van Moreel beraad opgenomen in haar kwaliteitsbeleid. Van 2011 tot 2014 is Moreel beraad geïmplementeerd en zijn er per jaar structureel 120 beraden gevoerd in alle uitvoerende zorgteams, samen met teamleiders, met hulp van gespreksleiders. Het project is door de implementatie commissie geëvalueerd. Aan de hand van uitkomsten en rapportage is door het management besloten Moreel Beraad voort te zetten en verdere borging nader uit te werken. Een nieuw gevormde werkgroep is met deze opdracht aan de slag.

Geslaagd of juist minder succesvol?

lmplementatie is geslaagd door:
Gedragenheid door en verbondenheid met het management.
(Opgebouwde) deskundigheid gespreksleiders.
Projectmatig werken.
Krachtig monitoren en procesondersteuning door implementatiecommissie.
Regelmatige evaluatie en waar nodig bijstelling.
Aanhouden en ook ruimte laten voor opdoen van ervaring(en).
De taal van moreel beraad en die van de deelnemers op elkaar te laten aansluiten.

Wat was vooraf nodig?

Commitment/opdracht van het management.
Samenstellen van een implementatie commissie.
Betrekken externe deskundigen.
Opstellen van een (tijds)plan voor implementatie en zicht op kosten.
lnformeren van alle betrokkenen.
Verantwoordelijkheden afspreken.
Recruteren en opleiden van gespreksleiders.
Afspraken m.b.t. evaluatie en rapportage.

 Wat kan er van geleerd worden?

lmplementatie van Moreel Beraad verdient en vraagt een projectmatige aanpak.

Ook na implementatie vraagt monitoring en evaluatie van voortgang en uitkomsten van Moreel beraad om aandacht c.q. is nodig.

 Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Er is een risico dat het moreel beraad verwatert.
Onvoldoende verbinding/verankering met andere bedrijfsprocessen.
Lagere prioritering van Moreel Beraad t.o.v. (ander) overleg, scholingen en instructies.
Methodiek sluit onvoldoende aan bij de taal van de deelnemers.
Niet verbinden en/of terugkoppelen van uitkomsten van Moreel beraad met visie en beleid.
Loslaten van monitoren van het beraad.
De kosten.