Visiedocument Ethiek Rijnstate

Beschrijving van visie op ethiek ondersteuning

Het Rijnstate (topklinisch ziekenhuis regio Arnhem) heeft een Visiedocument opgesteld om ethiekondersteuning zichtbaarder te maken in de organisatie.

Focus

Binnen Rijnstate vindt ethiekondersteuning plaats, diverse activiteiten zijn ontwikkeld, er is een stuurgroep ethiek, een ziekenhuisethicus en een pool gespreksleiders moreel beraad. Onderdelen zijn beschreven in documenten en jaarplannen, maar de integrale visie stond nog niet op papier.

Aanpak

Er is een beschrijving gemaakt van ethiekondersteuning en onderliggende visie en samenhang. Dit is gedaan door de ziekenhuisethicus in nauwe samenwerking met de manager Leerhuis, Stuurgroep Ethiek en Bestuurlijk Platform.

Resultaat

Het document heeft bijgedragen tot bewustwording van het belang van ethiekondersteuning in een instelling. Het document biedt ook een inventarisatie van reeds bestaande protocollen en richtlijnen van praktijken met ethische aspecten. Dit heeft de professionals geholpen in het besef dat ethiek iets is van de praktijk van alle dag.
Op de NIAZ netwerkdag heeft de ethicus een voordracht gehouden over dit thema. Sindsdien worden we benaderd door andere instellingen die op zoek zijn naar hoe ethiekondersteuning vorm te geven en hoe een visie daarop te ontwikkelen.

Succesfactoren

We hebben geleerd dat wat binnen onze instelling reeds praktijk is, men in andere instellingen vaak nog zoekende is. Als iets al praktijk is, is de beschrijving daarvan eenvoudig te doen: het is niet op voorhand een lade-stuk.

Valkuil: door protocollering kan de ethiek geïsoleerd worden alsof het een specialisme is. Ethiek is echter van iedereen ( niet van een ethicus of ethische commissie alleen) en van alledag ( en niet uitsluitend voor specifieke en complexe gevallen).

Belang voor de zorg in het algemeen

Een integrale visie op ethiekondersteuning kan helpen de ethiek tot een levende praktijk te maken en elkaar er op aan te spreken, indien dit nog niet het geval is. Het ontwikkelen van deze visie vraagt wel een specifieke aandachtsfunctionaris en betrokken en ter zaken kundige professionals.

Document

Het visiedocument zelf is niet beschikbaar op internet. Het Rijnstate heeft het standpunt dat iedere organisatie zijn eigen visie moet ontwikkelen, in nauwe samenhang met de eigen organisatiecultuur. Door het visiedocument niet te delen, wil het Rijnstate organisaties zélf stimuleren hun visie op ethiekondersteuning te ontwikkelen.

 

Beschrijving Visiedocument Ethiek Rijnstate

Het visiedocument begint met een korte inleiding over ethisch relevante ontwikkelingen de samenleving en de zorg en een definitie van ethiek. Vervolgens beschrijven we onze visie op ethiek binnen Rijnstate. We beargumenteren waarom we ethiekondersteuning van belang vinden. Daarna beschrijven we de organisatie van ethiekondersteuning in ons ziekenhuis: fysieke organisatie, waardegestuurde programma’s, protocollen en kwaliteitsdocumenten. Vervolgens beschrijven we de instrumenten die diverse we voor ethiekondersteuning inzetten, zoals moreel beraad, onderwijs en het Café Ethique. We beschrijven de wijze waarop we monitoring plaatsvindt, en sluiten af met een paragraaf over ontwikkelingen en visie op de komende periode. Het document bevat een bijlage, met daarin ethisch relevant protocollen en richtlijnen. Via een directe link kunnen deze documenten op het kwaliteitsplein geraadpleegd worden.