Indeling kwaliteitskenmerken

Kwaliteitskenmkeren zoals beschreven in Handboek EthiekOndersteuning

De kwaliteitskenmerken vatten kernachtig samen wat nodig is voor goede ethiekondersteuning. Bijvoorbeeld ten aanzien van de uitvoering (bepaalde vormen van) ethiekondersteuning, de competenties van een goede ethiekondersteuner en een adequate implementatie van ethiekondersteuning.

Één van de voornaamste doelstellingen van NEON is om ethiekondersteuning te professionaliseren. De eerste jaren na de oprichting van NEON is dat dan ook een belangrijk deel van het werk geweest. De kwaliteitskenmerken, zijn niet geschreven op een spreekwoordelijk donker kamertje door iemand die zich een ethiek-expert noemt. Deze kwaliteitskenmerken zijn opgesteld door de participanten van NEON: in interviews, tijdens conferenties, en al doende tijdens het schrijfproces van het Handboek EthiekOndersteuning dat halverwege 2016 werd uitgegeven. Je vindt de kenmerken dan ook terug in de diverse hoofdstukken van dit handboek.

Het gezamenlijk proces van zoeken, ontdekken en verfijnen van kenmerken waardoor je kunt spreken van góede ethiekondersteuning, vinden we heel belangrijk. Het typeert de werkwijze die NEON nastreeft. Degenen die over de kennis en de praktijkervaring beschikken zijn in onze visie degenen die het beste weten wanneer ethiekondersteuning ‘goed’ te noemen is. En dat zijn precies de mensen die de kwaliteitskenmerken hebben geopperd, bevestigd, bijgesteld of verfijnd: practici en theoretici, samen.

Dat betekent ook dat de lijst met kwaliteitskenmerken onvermijdelijk een tijdelijke status heeft. Met elk inzicht, met de ervaringen die gaandeweg opgedaan worden, kan verdere verfijning tot stand komen. Daar werken we hard en consistent aan. Steeds in nauwe samenspraak en afstemming met de NEON-participanten, opdat we gezamenlijk komen tot bruikbare kwaliteitskenmerken, geworteld in praktijken. Zodat voortgaande professionalisering van ethiekondersteuning steeds gezamenlijk tot stand komt.

Zie verder ook de pagina’s over de vijf hoofdstukken:

  1. Doelen en redenen voor ethiekondersteuning
  2. Werkvormen ethiekondersteuning
  3. Competenties voor ethiekondersteuningCompetenties voor ethiekondersteuning
  4. Implementatie van ethiekondersteuning
  5. De rol van bestuur en management