Verslaglegging moreel beraad in Isala

De ontwikkeling van een standaardprocedure.

Eind 2009 is in Isala gestart met de implementatie van moreel beraad. Vanaf het begin hebben de gespreksleiders verslagen van de bijeenkomsten gemaakt. De co├Ârdinator moreel beraad heeft die verslagen ontvangen en benut om binnen de organisatie de effecten van moreel beraad zichtbaar te maken. In de eerste plaats richting aanvrager: wat heeft het opgeleverd? Zijn de concrete stappen ook werkelijk gezet? Maar ook richting stuurgroep ethiek en richting de afdeling kwaliteit.

In de loop van de tijd maakten de gespreksleiders steeds langere verslagen. Dat was de aanleiding om een format op te stellen dat de gespreksleiders na afloop van het moreel beraad konden invullen. Sinds 2013 wordt het onderstaande format Isala breed gebruikt.
In samenwerking met het Bureau Onderwijs Coassistenten en een wetenschapsstagiair onderzoeken we hoe we dit materiaal digitaal kunnen archiveren en met de organisatie kunnen delen.

Geslaagd of juist minder succesvol?

Geslaagd: Er ligt een groot aantal verslagen waaruit afgeleid kan worden welke morele vragen waar besproken zijn en welke concrete stappen zijn afgesproken.

Minder succesvol: Het is lastig om tot een uniform format te komen. Het verslag is vaak fragmentarisch en soms subjectief gekleurd door de maker.
Ook het delen van de verslagen binnen de organisatie kan beter.

Wat was vooraf nodig?

Heldere instructie voor de gespreksleiders over de wijze waarop het verslag wordt gemaakt.

Wat kan er van geleerd worden?

Verslagen van bijeenkomsten moreel beraad kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van moresprudentie binnen een zorgorganisatie: Zo is goede zorg verleend in die situatie, dat willen we voor de organisatie zichtbaar maken, zodat andere professionals hun zorg ook kunnen verbeteren.

Op welke valkuilen moeten anderen letten?

Gespreksleiders moeten voldoende worden toegerust om standaardverslagen te kunnen maken.

Het vraagt een grote tijdsinvestering om de verslagen goed te benutten: evalueren op afdelingen, delen met de organisatie, komen tot moresprudentie.

Bijlage

Format Moreel Beraad Isala (word document)